Top Page  >   Our Producets  >  Frisode ryoke ojyosannofurisode


Frisode ryoke ojyosannofurisode

 

Ippin ofurisode tegaki itomeyūzen matsu to yashiki
Ippin ofurisode tegaki itomeyūzen matsu to yashiki
Price: 540,000 yen

 
Ippin ofurisode tegaki itomeyūzen Perusha aoji
Ippin ofurisode tegaki itomeyūzen Perusha aoji
Price: 842,400 yen

 
Frisode aoji takitori kumotori matukusabana
Frisode aoji takitori kumotori matukusabana
Price: 1,944,000 yen

 
Kyō yūzen tegaki o furisode kuroji hasu-me to hana no maru
Kyō yūzen tegaki o furisode kuroji hasu-me to hana no maru
Price: 1,944,000 yen

 
Kyō yūzen tegaki o furisode seiji-chi hasu-me to hanamon Shōsōin
Kyō yūzen tegaki o furisode seiji-chi hasu-me to hanamon Shōsōin
Price: 1,425,600 yen

 
Kyō yūzen tegaki o furisode seiji-chi noshi ni hanamon
Kyō yūzen tegaki o furisode seiji-chi noshi ni hanamon
Price: 1,425,600 yen

 
Kyō yūzen tegaki o furisode akaji Yukiwa to Shōsōin
Kyō yūzen tegaki o furisode akaji Yukiwa to Shōsōin
Price: 2,494,800 yen

 
Frisode akaji takaradukushi
Frisode akaji takaradukushi
Price: 1,609,200 yen

 
Kyō yūzen tegaki o furisode konji-ha ni fune botan kiku kusabana
Kyō yūzen tegaki o furisode konji-ha ni fune botan kiku kusabana
Price: 2,138,400 yen

 
Kyō yūzen tegaki o furisode pinku-chi tabane noshi ni kiku ume kusabana
Kyō yūzen tegaki o furisode pinku-chi tabane noshi ni kiku ume kusabana
Price: 1,533,600 yen

 
Frisode seigiiro noshinihtairi
Frisode seigiiro noshinihtairi
Price: 1,782,000 yen

 
Kyō yūzen tegaki o furisode shiraji sō-tsuki kumo waritsuke
Kyō yūzen tegaki o furisode shiraji sō-tsuki kumo waritsuke
Price: 1,425,600 yen

 
Kyō yūzen tegaki o furisode pinku-chi-ryū Mizutori yabane kusabana
Kyō yūzen tegaki o furisode pinku-chi-ryū Mizutori yabane kusabana
Price: 1,425,600 yen

 
Frisode kuroji sakuranimanmaku
Frisode kuroji sakuranimanmaku
Price: 2,138,400 yen

 
Frisode mizuiroji ryusuitori yabane umekusabane
Frisode mizuiroji ryusuitori yabane umekusabane
Price: 1,425,600 yen

 
Kyō yūzen tegaki o furisode pinku botan shōchikubai
Kyō yūzen tegaki o furisode pinku botan shōchikubai
Price: 1,296,000 yen

 
Frisode tomine seimei sakuranoutage
Frisode tomine seimei sakuranoutage
Price: 2,268,000 yen

 
Frisode itomeyuzen gosyonoharu
Frisode itomeyuzen gosyonoharu
Price: 3,780,000 yen

 
Furisode kuroji sakura
Furisode kuroji sakura
Price: 2,700,000 yen